°

°

 

retour Page d'accueil

retour menu

დაბრუნება პირველ გვერდზე  დაბრუნება ქართულ მენიუზე

EVENEMENTS 

 

merci d'être venus nombreux pour manifester votre opposition à l'annexion rampante de l'abkhazie  par la russie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Pari

 

AS     ASSOCIATION GEORGIENNE

                        EN FRANCE

                  (Fondée en 1922)

     safrangeTSi myof qarTvel
    ltolvilTa saTvistomo

                                     

                   Siège Social

             6-8 rue de la Rosière

                   75015 PARIS

 

 

parizi, 2008 wlis 17 aprili

mimarTva

 

saqarTvelo, proevropuli miswrafebebis gamaxatvisa da gansakuTrebiT buqarestis samitis dros natos wevrebis mier saqarTvelos natoSi momavalSi gawevrianebis sasargeblod gakeTebuli mkafio mxardaWeris Semdeg, ruseTis xelisuflebis mravaljeradi da sul ufro da ufro mzardi agresiis obieqtia : savaWro embargo, qarTvelebis devna ruseTis teritoriaze, rusuli pasportebis gacema afxazeTSi mcxovrebi pirebisTvis...

2008 wlis 6 marts ruseTis 1996 wlis xelSekrulebidan (romelic mas zRudavda samxedro mxardaWera aRmoeCina afxazeTisvis) calmxrivi gamosvlis Semdeg, vladimer putinma ubrZana Tavis xelisuflebas, ruseTis urTierTobebis « mogvareba » afxazeTTan da samxeT oseTTan. ruseTis xelisufleba, romelsac veranairi saerTaSoriso xelSekruleba ver abrkolebs, miiswrafis qarTuli teritoriebis - afxazeTisa da samxreT oseTis aSkara aneqsiisken.

ruseTi, iseve rogorc mTels kavkasiaSi, 1993 wels afxazeTSi konfliqtis SeniRbuli wamqezebelia da upirvelesi xelisSemSleli aRniSnuli konfliqtis mogvarebisa mSvidobiani meTodebiT. Mman kvlav,  separatistul regionebis xelisuflebaSi mis mier daniSnuli pirebis  meSveobiT, uaryo saqarTvelos xelisuflebis mier SemoTavazebuli samSvidobo gegma, romelic arc meti, arc naklebi, eTnikur umciresobebs sTavazobda  warmomadgenlobiT umravlesobas da vice-prezidentobas qarTul saxelmwifoSi.

ruseTis mxridan saqarTvelos teritoriuli mTlianobis xelyofis safrTxesTan dakavSirebiT, safrangeTSi mcxovrebi qarTvelebis gaerTianeba, warmodgenili safrangeTSi qarTvelTa asociaciis mier, gamoxatavs solidarobas saqarTvelosadmi da dabejiTebiT mouwodebs frangi eris warmomadgenlebs SeuerTdnen maT protests.

 safrangeTSi qarTvelTa asociaciis  mmarTveli komiteti mouwodebs saerTaSoriso samarTlisa da saerTaSoriso samarTlianobis mxardamWer Yyvela pirovnebas, monawileoba miiRon SabaTs, 19 aprils 16 saaTze dagegmil manifestaciaSi ( Parvis des Droits de l’Homme, place du Trocadéro, Paris).

safrangeTSi qarTvelTa asociaciis mmarTveli komiteti mouwodebs yvela qarTvels, maT megobrebs, aseve sxva qarTul gaerTianebebs saqarTvelos farglebs gareT, Caataron da miiRon monawileoba msgavs manifestaciebSi TavinT qveynebSi.

                                                                                                       

oTar zurabiSvili

Tavmjdomare

 

 

 

 

 


 

AS     ASSOCIATION GEORGIENNE

                        EN FRANCE

                  (Fondée en 1922)

     safrangeTSi myof qarTvel
    ltolvilTa saTvistomo

                                     

                   Siège Social

             6-8 rue de la Rosière

                   75015 PARIS

 

 

 

Paris le 17 avril 2008

 

COMMUNIQUE

 

Pour avoir exprimé, sans ambages, ses préférences pro-européennes,  la Géorgie est en proie aux agressions repétées du pouvoir russe: embargo commercial, traque des ressortissants géorgiens sur le territoire russe, délivrance de passeports russes (russification !) aux populations vivant en Abkhazie, …

Depuis le signal fort émis par les membres de l’OTAN lors du sommet de Bucarest, en faveur d’une future intégration, ces agressions ne cessent, chaque jour, de s’intensifier.

Après son retrait unilatéral, le 6 mars 2008, du traité de 1996 qui l’empêchait d’apporter une aide militaire à l’Abkhazie,  Vladimir Poutine, vient, à présent, de donner ordre à son gouvernement de ‘‘normaliser’’ les relations de la Russie avec l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. Le pouvoir russe, qu’aucun traité international n’arrête, s’avance vers une  annexion pure et simple des territoires géorgiens d’Abkhazie et d’Ossétie du sud.

Or la Russie, comme partout dans le Caucase, est à l’origine, en sous-main, du déclenchement du conflit en Abkhazie en 1993 et de son entretien par le gel de toute médiation et de toute solution pacifique. Les autorités russes portent la responsabilité  de la purification éthnique perpétrée à l’encontre des géorgiens d’abkhazie -14 000 morts et 240 000 personnes déplacées- (le parallèle conduit par la Russie avec le Kosovo est un leurre : ceux-là même qui ont conduit l’épuration ethnique reclament l’indépendance !). Le pouvoir russe vient encore, s’exprimant par la bouche des hommes qu’elle a installés au pouvoir dans les régions ‘’sécessionnistes’’, de repousser un plan de paix, qui ne proposait, rien de moins, que la majorité représentative aux populations minoritaires et une vice-présidence dans l’état géorgien.

Devant les menaces que fait peser le pouvoir russe sur l’intégrité territoriale de la Géorgie,  l’ensemble de la communauté géorgienne vivant en France, exprime par l’entremise de l’Association Géorgienne, sa solidarité avec la Géorgie et demande de la façon la plus solenelle à la représentation nationale française de s’associer à sa protestation.

Le Comité Directeur de l’Association Géorgienne en France appelle tous les hommes sensibles au respect du droit international et à la justice, à participer à la manifestation qu’elle organise le samedi 19 avril à 16h00, Parvis des Droits de l’Homme (place du Trocadéro, Paris).

Le Comité Directeur de l’Association Géorgienne en France invite tous les géorgiens, leurs amis et les associations géorgiennes hors de Géorgie à organiser à et à participer à des manifestations similaires dans leurs pays repectifs.

                                                                           

                                                                                          Pour le Comité Directeur

                                                                                         

Docteur Othar ZOURABICHVILI            Président

Contact Presse :   06 85 42 21 11

                               ozourabichvili@georgie-agf.eu

                               www.georgie-agf.eu

 

 

 

 

 

 

 

 


 

L'Association Géorgienne en France nous prie de communiquer

Chers amis,
 
Le Comité Directeur de l'Association ne peut laisser sans réponse l'annexion "rampante" de l'Abkhazie et de l'Ossétie qu'organise la Russie en violation de toutes les règles du Droit International.
 
Pour manifester notre opposition aux manoeuvres russes, nous vous invitons à vous joindre nombreux à la manifestation
    samedi  19 avril à 16 heures sur le Parvis des Droits de l'Homme, Place du Trocadéro à Paris (M° Trocadéro). 
 
Diffusez cette information. Merci à chacun de prévenir ses amis et de préparer des banderoles et des drapeaux géorgiens.
 
Pour le Comité Directeur
Othar Zourabichvili
Président de l'AGF

 

 

Le Monde :
La  Russie a décidé, mercredi 16 avril, de renforcer sa coopération avec les provinces séparatistes géorgiennes. Le président Vladimir Poutine a ordonné à son gouvernement de "coopérer avec les autorités de fait d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud", notamment dans le domaine économique, a indiqué le ministère des affaires étrangères. Et ce, afin de"créer un mécanisme de défense des droits, des libertés et des intérêts légaux des citoyens russes" qui y vivent �  grâce au large octroi par Moscou de passeports russes à la population de ces territoires limitrophes, qui ont proclamé leur indépendance après la chute de l'Union soviétique, sans qu'elle soit reconnue. Le mois dernier, la Douma, chambre basse du Parlement russe, a fait planer la menace d'une telle reconnaissance, en réponse à celle du Kosovo par l'Occident

 

 

 

 

 


 

 


       
ASSOCIATION GEORGIENNE

                        EN FRANCE

                  (Fondée en 1922)

     safrangeTSi myof qarTvel
    ltolvilTa saTvistomo

                                     

                   Siège Social

             6-8 rue de la Rosière

                   75015 PARIS

                                     

                   Paris, le  26 mars 2008

                                                                           

Chers Amis, Chers compatriotes,

 

Les déclarations des autorités russes qualifiant l’indépendance du Kosovo de précédant et la menace qui y est assortie met à l’avant plan la question de l’intégrité territoriale de la Géorgie.

Le Comité Directeur de l’Association Géorgienne  en France, anticipant cette situation, a décidé d’organiser une conférence de presse à laquelle sont conviés les médias français et internationaux, et qui s’intitule :  

              « Géorgie : vers une nouvelle donne pour la stabilité en Abkhazie »  

 

Cette conférence de presse se tiendra

Mercredi 9 Avril     à 10h30

Club de l’Etoile   

14 rue Troyon - Paris  75017

 

 

Avec, à Paris, la participation de

Giorgui BARAMIDZE          Ministre d’État à l’Intégration Européenne et Euro Atlantique, Vice Premier Ministre

Shota MALASHKHIA          Député, Président de la Commission parlementaire traitant des questions d’intégrité territoriale

Laurent VINATIER             PhD, Chercheur, Institut Thomas More

 

En direct de Tbilissi, le Président SAAKASHVILI, répondra aux questions des journalistes présents.

                                                                           

                                                                            Othar Zourabichvili

                                                                                    Président

Si vous souhaitez assister à cette conférence : merci de bien vouloir nous contacter afin que nous puissions vous réserver une place (le nombre de places dont nous disposons est très limité) :

par mail : pressconf@georgie-agf.eu

par courrier à : Othar Zourabichvili, 3 rue de l’Asile – 78400 CHATOU

A cette occasion, nous vous invitons à manifester votre généreuse solidarité financière, afin de permettre à l’AGF de couvrir les frais de cette conférence et ceux de ses nombreuses autres activités. (Merci de nous envoyer votre contribution au nom de l’AGF à l’adresse ci-dessus).

                                                                         


 

AS     ASSOCIATION GEORGIENNE

                        EN FRANCE

                  (Fondée en 1922)

     safrangeTSi myof qarTvel
    ltolvilTa saTvistomo

                                     

                   Siège Social

             6-8 rue de la Rosière

                   75015 PARIS

                                     

                                           parizi, 2008 wlis 26 marti

 

Zvirfaso megobrebo, Zvirfaso Tanamemamuleno,

 

ruseTis xelisuflebis warmomadgenlebi TavianT  gancxadebebSi kosovos damoukideblobas precendentad naTlaven da am yovelives Tandayolili muqara gamiznulia saqarTvelos teritoriuli mTlianobis misamarTiT.

safrangeTSi qarTvelTa asociaciis mmarTveloba, iWers ra Tadarigs arsebul situaciaSi, apirebs pres-konferenciis mowyobas, sadac iqnebian mowveulni safrangeTisa da saerTaSoriso mas-mediis warmomadgenlebi. Kkonferencia, romlis saxelwodebaa :

 

« saqarTvelo : axali realoba afxazeTSi stabilurobisTvis »

 

 Catardeba  oTxSabaTs, 9 aprils 10 saaTsa da 30 wuTze

Kkonferenciis misamarTia :

Club de l’Etoile   -  14 rue Troyon - Paris  75017

monawileebi :

giorgi baramiZe saxelmwifo ministri evropul da evroatlantikur   srtuqturebSi integraciis sakiTxebSi

SoTa malaSxia  saqarTvelos parlamentis deputati, teritoriuli    mTlianobis sakiTxebSi saparlamento komisiis     Tavmjdomare

loran vinasie  profesori, Tomas muris instirutis mkvlevari

 

dagegmilia aseve pirdapiri CarTva Tbilisidan, sadac saqarTvelos prezidenti, mixeil saakaSvili upasuxebs Jurnalistebis SekiTxvebs

 

oTar zurabiSvili

Tavmjdomare   

konferenciaze daswrebis survilis SemTxvevaSi gTxovTdagvikavSirdeT, rom SevZloT TqvenTvis adgilis Senaxva (Cvens gankargulebaSi arsebuli adgilebis raodenoba Zalzed mcirea).

eleqtronuli fostiT : pressconf@georgie-agf.eu

fostiT : Othar Zourabichvili, 3 rue de l’Asile – 78400 CHATOU

konferenciaze daswrebis survilis SemTxvevaSi gTxovT aseve gamoiCinoT didsulovneba da miiRoT finansuri monawileoba, rom misceT asociacias saSualeba dafaros konferenciis da sxva saqmianobebis xarjebi. (madlobeli viqnebiT gamogvigzavnoT kontribucia asociaciis saxelze zemoT aRniSnul misamarTze).