°

 

retour Page d'accueil

retour menu

დაბრუნება პირველ გვერდზე  დაბრუნება ქართულ მენიუზე

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იუბილე 7/8 & 9 თებერვალს 2018 წ

 Centenaire de l'Université d état IVANE DJAVAKHISHVILI de Tbilissi les 7/8 & 9 février 2018

 

https://www.tsu.ge/ge/

 

Mikheïl Tchkhenkeli Ministre des Sciences et de l'Education nationale et Giorgi Sharvashidze

Recteur de l'Université d'Etat de Tbilissi

 

Discours du Recteur Giorgi Shevashidze


Dossier complet du service de presse de l'Université d'état Ivane DjavakhiSvili



vidéo 1 Othar Zourabichvili

vidéo 2 Othar Zourabichvili

 

Lettre de l'Association Géorgienne en Fance à l'occasion du centenaire de TSU


Video Moambe მოამბე


 

PHOTOS de l'événement

ღონისძიების ფოტოსურქთები

Réception à la maison du Président Giorgui Margvelashvili le 7 février

 

Réception à la maison du Président Giorgi Margvelashvili le 7 février

 

 

Réception au Parlement le 8 février Réception au Parlement le 8 février

 

Réception au Parlement le 8 février Arrivée du Premier Ministre Giorgi Kvirikashvili

 

A l'Université  le 9 février :au centre le Recteur giorgi Shervashidze A l'Université  le 9 février

 

A l'Université  le 9 février A l'Université  le 9 février

 

Prix ​​du doctorat honorifique du TSU remis le 8 fevrier 2018 Prix ​​du doctorat honorifique du TSU remis le 8 fevrier 2018

 

Prix ​​du doctorat honorifique du TSU remis le 8 fevrier

Arrivée du Patriarche Ilia II à L'Université

 

Cathédrale de Sameba le 8 février

Cathédrale de Sameba le 8 février

 

Cathédrale de Sameba le 8 février

Cathédrale de Sameba le 8 février

 

Concert à l'Opéra le 8 février

Concert à l'Opéra le 8 février

 

   
   

 

 

Discours du Recteur Giorgi Shevashidze

ბატონ გიორგი შევაშიძეს სიტყვა

`Tsu 100~

saiubileo laudacio   

En Français

En Anglais Drapeau du Royaume-Uni

 

zustad asi wlis win, 1918 wlis 8 Tebervals (Zveli stiliT, 26 ianvars) sazeimod gaixsna pirveli qarTuli universiteti - pirveli erovnuli universiteti kavkasiaSi da maSindeli, yofili ruseTis imperiis sivrceSi. am umniSvnelovanesma faqtma did wilad gansazRvra saqarTvelos Semdgomi saganmanaTleblo, kulturuli, xSir SemTxvevaSi, politikuri gezic ki.

dRes Cven vzeimobT ara mxolod Tbilisis saxelmwifo universitetis asi wlis iubiles, aramed sagangebo pativs mivagebT im did saganmanTleblo erovnuli tradiciebis oriaTaswlovan gzas, romlis dagvirgvinebac iyo Cveni universitetis daarseba. es gza ki mudam ori miznisken erovnuli da evropuli humanisturi idealebisken miemarTeboda! rodesac Cveni alma–materis damfuZneblebi qarTuli universitetis daarsebas gegmavdnen, maTi koncefcia or princips efuZneboda: aRedginaT saxelovani qarTuli saganmanaTleblo tradiciebi da daenergaT evropuli sauniversiteto modeli.

erovnuli saganmanaTleblo fesvebi ki aswleulebis miRma iRebs saTaves, rodesac jer kidev Cveni welTaRricxvis mesame-meoTxe saukuneebSi saqarTvelos teritoriaze arsebobda sayovelTaod cnobili kolxeTis umaRlesi ritorikuli skola, kolxeTis akademia.

mZlavr saganmanaTleblo kerebs warmoadgenda Cveni qveynis farglebs gareT arsebuli qarTuli saeklesio–samonastro centrebi: palestinaSi (V saukune), siriaSi (VI saukune), bizantiasa (X-XI saukuneebi), bulgareTSi (XI saukune).

`sazRvargareT myofi qarTvelTa savaneebis kulturuli mniSvneloba friad didi iyo. im didi kulturuli memkvidreobis garda, romelic saqarTvelos warsuli saukuneebis ganmavlobaSi daunjebuli hqonda, ucxoeTSi myofi monastrebis wyalobiT, saqarTvelos SeeZlo maSindeli ganaTlebuli qveynebis kulturuli ganviTarebis yoveli warmatebisTvisac Tvalyuri edevnebina. yvelaferi, rac ki iq axali da mniSvnelovani iwereboda, anda keTdeboda, ucxoeTSi daarsebuls qarTvelTa savaneebSi momuSave qarTveli moRvaweebis, mwerlebis, mecnierebisa da xelovanTa wyalobiT, saqarTvelosac saSualeba hqonda scodnoda~ - ase afasebda sazRvargareT arsebuli qarTuli sasuliero–saganmanaTleblo kerebis mniSvnelobas erovnuli kulturis ganviTarebis saqmeSi ivane javaxiSvili.

Tbilisis universitetis fesvebi jer kidev Sua saukuneebSi arsebul qarTul umaRles saswavleblebs gelaTisa da iyalTos akademiebs ukavSirdeba, romlebic evropuli universitetebis darad funqcionirebdnen CvenSi. cnobilia, rom gelaTis akademiaSi, romelic 1106 wels daarsda, msoflios uZvelesi boloniis universitetis msgavsad, saswavlo programa ZiriTadad triviumisa da kvadriumis ciklis saganTa Seswavlas iTvaliswinebda.

 XIV saukunemde, qveynis ekonomikuri da politikuri aRmavlobis Sesabamisad, saqarTvelo kulturulad dawinaurebuli qveyana iyo maxlobel aRmosavleTSi, magram SemdegSi, sxvadasxva ucxoel moZaladeTa Semosevebisa da erTiani feodaluri saqarTvelos calkeul samefoebad da samTavroebad daSlis gamo, Cveni qveynis ekonomikuri Tu kulturuli winsvlac didi xniT Seferxda. Tumca qarTvelma xalxma, Tavganwiruli brZolis Sedegad, mainc SeinarCuna erovnuli identoba, mdidari sulieri Tu materialuri kultura da SeZlo uZvelesi ganaTlebis Camqrali kerebis aRorZineba.

arc ruseTis imperiis mier dapyrobil qarTvel xalxSi Camkvdara Tavisuflebisa da erovnuli TviTmyofadobis aRorZinebis survili. universitetis daarsebis aucileblobis moTxovnac pirvelad swored 1832 wels ruseTis imperiis winaaRmdeg SeTqmulTa wreSi gaCnda, Tumca es moTxovna im drois SesatyvisobaSi ganuxorcielebeli aRmoCnda iseve, rogorc Tavad 1832 wlis SeTqmulebis mTavari mizani.

me-19 saukunis samocian wlebSi saqarTveloSi samoRvaweo asparezze gamovida axali Taoba, didi qarTveli sazogado moRvawis ilia WavWavaZis meTaurobiT, romelTanac dakavSirebulia sulieri aRorZinebis axali etapi saqarTvelos istoriaSi. am wlebSi universitetis daarsebisaTvis brZola gansakuTrebiT gaaqtiurda.

umaRlesi skolis daarsebis realuri SesaZleblobebi kidev ufro gamoikveTa mas Semdeg, rac TbilisSi, ilia WavWavaZis iniciativiT, daarsda saTavadaznauro saadgilmamulo banki. igi ruseTis imperiaSi arsebul bankebs Soris erTaderTi iyo, romelic Tavis Semosavals wodebrivi daniSnulebiT ki ar iyenebda, aramed eris kulturul-saganmanaTleblo da sameurneo interesebs axmarda.

qarTuli kulturisa da ganaTlebis gadarCena-ganviTarebis, agreTve erovnuli mecnieruli saqmianobis organizebis xelSewyobis saqmeSi gansakuTrebiT didi roli Seasrules `qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebelma sazogadoebam~, `saqarTvelos saistorio-saeTnografio sazogadoebam~, `Rarib mowafeTa Semwe qarTvel TavadaznaurTa sazogadoebam~, romelTa wevrebi Zal-Rones ar iSurebdnen saqarTveloSi umaRlesi skolis dasaarseblad.

me-20 saukunis dasawyisidan qarTuli universitetis dafuZnebis misia peterburgis universitetis aRzrdilma da misma privat-docentma, berlinis vilhelmis universitetis profesorma ivane javaxiSvilma ikisra. igi samarTlianad iTvleba ilia WavWavaZis gzis gamgrZeleblad qarTuli erovnuli TviTSegnebis SenarCuneba-gaZlierebis Tvalsaz­risiT.

ivane javaxiSvili saqarTveloSi 1917 wlis gazafxulze Camovida da saTaveSi Caudga qarTuli universitetis damfuZnebeli sazogadoebis Seqmnas. am sazogadoebam, romelSic mosaxleobis sxvadasxva fenis warmomadgenlebi gawevriandnen, mniSvnelovani roli iTamaSa universitetis gaxsnisTvis saWiro saxsrebis Segrovebisa da universitetis struqturis Camoyalibebis saqmeSi.

qarTveli xalxi didi kmayofilebiT gamoexmaura universitetis daarsebis ideas. 1918 wlis 26 ianvari, universitetis sazeimo gaxsnis dRe, udides dResaswaulad gadaiqca. axlad daarsebul universitets miesalmnen afxazi, osi, somexi, azerbaijaneli, ebraeli, poloneli da sxva xalxebis warmomadgenlebi, romlebic Semowirulobis garda, moralur mxardaWeras ucxadebdnen am saqmis sulisCamdgmelebs. saqarTveloSi mcxovrebi yvela erovnebis Tanadgoma da siyvaruli dRemde aris Cveni universitetis didi simdidre.

universitetSi gaxsnisTanave swavlis ufleba hqonda garkveuli saganmanaTleblo cenzis mqone yvela moqalaqes ganurCevlad erovnebisa, sqesisa da aRmsareblobisa. niSandoblivia, rom nomer pirveli studbileTi student gogonas hqonda, xolo pirvel profesor-maswavlebelTa Soris iyo amerikuli warmoSobis qalbatoni vanda pope-RambaSiZisa.

meoce saukunis ociani wlebis samma gamorCeulma movlenam saqarTvelos istoriaSi mTeli epoqa Seqmna, – samociqulo eklesiis avtokefaliis aRdgenas (1917 wlis 12 marti) mohyva universitetis daarseba, xolo 4 Tvis Semdgom ki 1918 wlis 26 maiss saqarTvelom damoukidebloba gamoacxada.

Tbilisis saxelmwifo universitetisaTvis gansakuTrebiT saamayoa urTierTsasargeblo mWidro TanamSromloba saqarTvelos marTlmadidebel eklesiasTan, romelsac safuZveli universitetis gaxsnisTanave Caeyara. es urTierToba aranairad ar uSlida xels, rom universitetSi maRal mecnierul doneze dawyebuliyo msoflio religiebis Seswavla da universiteti mudam yofiliyo gansxvavebuli konfesiebis warmomadgeneli axalgazrdebisaTvis alma-materi.

CvenTvis ormagad Zvirfasia universitetis erT-erTi damfuZneblis, saxelovani sazogado moRvawis, mecnieris eqvTime TayaiSvilisa da universitetis studentis, SemdgomSi sasuliero da sazogado moRvawis grigol feraZis saxelebi, romlebic qristianobisaTvis, samSoblosaTvis da humanisturi idealebisTvis Tavganwirvis gamo, saqarTvelos eklesiam wmindanebad Seracxa.

Tbilisis universiteti Tavdapirvelad dafuZnda, rogorc sazogadoebrivi umaRlesi saswavlebeli, magram ramdenime Tvis Semdeg saqarTvelos demokratiuli respublikis xelisuflebam mas saxelmwifo statusi mianiWa da masze finansur-materialuri mzrunveloba ikisra. am statusis miuxedavad, universitetma SeinarCuna akademiuri Tavisufleba da avtonomiuroba, romelic dakarga sabWoTa reJimis periodSi da mxolod 1992 wels moxerxda misi aRdgena. mniSvnelovania is faqti, rom 2017 wels Tbilisis saxelmwifo universitetis iniciativiT, saqarTvelos konstituciis proeqtSi Sevida damateba, romlis mixedviT, akademiuri Tavisuflebis ZiriTad princips umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis avtonomiurobis konstituciuri Tavisufleba daemata.

mefis ruseTis imperiis rRvevis Semdgom 1918-21 wlebSi, saqarTvelom damoukideblobis 1028 dRis ganmavlobaSi, uamravi sagareo da saSinao garTulebisa da gamwvavebis miuxedavad, SeZlo im periodis msoflioSi erT-erTi yvelaze demokratiuli politikuri sistemis Seqmna, raSic udidesi da umniSvnelovanesi wvlili Seitana pirvelma qarTulma universitetma – mecnierebisa da sibrZnis keram. samagaliToa maSindeli mWidro TanamSromloba universitetis profesurasa da xelisuflebas Soris. universitetis profesorebi eqvTime TayaiSvili, filipe gogiCaiSvili, simon avaliani, aleqsandre wereTeli respublikis xelmZRvaneli organoebis maRali Tanamdebobis pirebic iyvnen. umniSvnelovanesi sakiTxebis gadawyvetisas, rogoric iyo qarTuli samecniero termnilogiis Seqmna, saxelmwifo sazRvrebis dadgena, qarTuli kulturuli memkvidreobis marTvis politikis SemuSaveba, - xelisuflebasTan erTad universitetis profesurac aqtiurad monawileobda.

saqarTvelos demokratiuli respublikis, rogorc evropuli demokratiuli saxelmwifos modeli, emyareboda WeSmarit evropul politikur ideebs. saqarTvelos demokratiuli respublika msoflioSi pirvel saxelmwifod ganixileboda, romlis saTaveSic evropuli, zomieri social-demokratiuli Zala moeqca. miuxedavad imisa, rom social-demokratiul partias udidesi mxardaWera hqonda (xmebis 80% 1919 wlis damfuZnebeli krebis demokratiul arCevnebze), man mogvca koaliciuri mTavrobis formirebisa da efeqturi muSaobis nimuSi.

demokratiuli respublikis evropulma politikurma Rirebulebebma im sakanonmdeblo aqtebSi hpova asaxva, romelic gulisxmobda: qalebisaTvis saarCevno uflebis miniWebas (1919 wels 5 qali airCies sakanonmdeblo organoSi); eTnikur umciresobaTa uflebis konstituciis doneze aRiarebas; Sekrebebis, sityvisa da presis absolutur Tavisuflebas; srul sekularizms; socialuri uflebebis garantiebs (8 saaTiani samuSao dro, SromiTi pirobebis uzrunvelyofa, arasrulwlovanTa Sromis akrZalva da mSromelTa savaldebulo dazRveva).

demokratiuli respublika aqtiurad uwyobda xels ganaTlebisa da kulturis ganviTarebas. 1918-21 wlebSi aTeulobiT qarTveli axalgazrda (ZiriTadad Tbilisis saxelmwifo universitetis studentebi) mTavrobis xelSewyobiTa da dafinansebiT miavlines saswavleblad evropis wamyvan universitetebsa da saswavleblebSi.

saqarTvelos demokratiuli respublikis, rogorc pirveli social-demokratiuli saxelmwifos ganviTarebis procesi did interess iwvevda evropel politikosTa Soris. amis naTeli magaliTia 1920 wlis Semodgomaze saqarTveloSi evropuli socialisturi didi delegaciis viziti. saqarTvelos social-demokratiuli politikuri modelis Sesaswavlad ramdenime TviT ewvivnen: meore internacionalis lideri karl kaucki; inglisis leiboristuli partiis liderebi: remzei makdonaldi (SemdgomSi araerTgzis premier-ministri), tomas Sou da eTel snoudeni; belgiis muSaTa partiis damfuZneblebi: emil hiusmani (SemdgomSi premier-ministi), emil vandervelde (saxelmwifo da iusticiis ministri) da lui debriukeri; safrangeTis socialisturi partiis liderebi: pier renodeli, albert ingelsi da adrien marke. evropelma politikosebma vizitis Semdeg evropul presaSi araerTi statia da naSromi gamoaqveynes saqarTvelos demokratiuli respublikis Sesaxeb.

saqarTvelos demokratiuli respublikis umTavresi demokratiuli miRweva - 1921 wlis konstitucia - Tamamad SeiZleba CaiTvalos im periodis msoflios saukeTeso politikur aqtad. 1921 wlis konstituciaze remzei makdonaldi saqarTvelos Sesaxeb statiaSi werda - `qarTvelma xalxma am konstituciis proeqtis SemuSavebiT mTel kacobriobas daumtkica maRali samarTlebrivi kultura da politikuri Segneba~. karl kaucki ki saqarTvelosadmi miZRvnil wignSi aRniSnavda: `Tu evropaSi Zalauflebis saTaveSi social-demokratiuli mTavroba mova, igi valdebuli iqneba, imave principebis mixedviT imoqmedos da qarTuli gamocdilebisagan miRebuli sargebeli gamoiyenos~.

belgieli social-demokrati emil vandervelde qarTul demokratias Semdegnairad afasebs:`Tu arsebobs eri, romelmac Tavisuflebisken Tavisi gmiruli swrafviTa da erTianobis cnobierebiT daimsaxura es aRiareba, es uTuod saqarTvelos respublikaa~.

mZimed aisaxa universitetis cxovrebaze 1921 wels saqarTveloSi ganviTarebuli urTulesi kataklizmebi. samiode wliT mopovebul damoukideblobas sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos aneqsia mohyva. damfuZnebelma krebam qarTvel axalgazrdobas, sruliad saqarTvelos samSoblos dasacavad mouwoda. am mowodebas aqtiurad dauWires mxari universitetis profesorebma da studentebma. samSoblos dasacavad mimaval studentebs brZolis gza dauloca universitetis reqtorma.

elvis uswrafesad icvleboda viTareba frontze, amis Sesabamisad, tardeboda mTeli rigi RonisZiebebi Tbilisis saxelmwifo universitetSi. universitetis reqtorma iv. javaxiSvilma damfuZnebeli krebis prezidiumTan arsebuli Tavdacvis komitets weriliT mimarTa:`pativi gvaqvs werilobiT gacnoboT Tbilisis saxelmwifo universitetis profesorTa sabWos dadgenileba, miRebuli saswrafod mowveuls sagangebo sxdomaze 16 Tebervals 1921 wels, frontze Seqmnili mdgomareobis gamo, romelic sityvierad imave dRes mogaxseneT. a) Tbilisis saxelmwifo universitetis profesorebi, docentebi, leqtorebi, asistentebi da sazogadod samecniero-saswavlo nawilis piradi Semadgenlobis wevrebi mzad arian yvelani, mTeli Tavisi codna, gamocdileba da sicocxle Seswiron safrTxeSi myofis Zvirfasi samSoblos Tavisuflebis dacvis saqmes da sTxovon komitets, raTa maTi gonebrivi Tu fizikuri Zala gamoiyenos ise, rogorc mas saumjobesod miaCnia samSoblos dacvis miznebisaTvis. b) universitetis samaTematiko–sabunebismetyvelo fakultetis laboratoriebisa da samkurnalo fakultetis klinikebis karebi Riaa omis saWiroebisaTvis.~

qarTvel iunkrebTan erTad, Tbilisis misadgomebTan momdgar mters Tavganwiruli winaaRmdegoba gauwies universitetis studentebmac. maT Soris, Cveni qveynis istoriul mexsierebas saukunod SemorCeba Tbilisis universitetis sibrZnismetyvelebis fakultetis studentis, mowyalebis dis, maro mayaSvilis saxeli. samwuxarod, amao gamodga qarTveli xalxis winaaRmdegoba: saqarTvelo 70 wlis ganmavlobaSi aRmoCnda sabWoTa ruseTis okupaciaSi.

protestis grZnoba da winaaRmdegoba arsebuli reJimisadmi xan Sesustdeboda, xan axali ZaliT ifeTqebda universitetSi, romelic saTuTad inaxavda Tavisuflebis ideas. grigol robaqiZem mWvretelurad gamoTqva am niSansvetis daniSnuleba, rom `qarTuli universiteti iqceva laboratoriad qarTuli Segnebisa~.[1] marTlac, sagulisxmoa 1940-iani wlebis antisabWoTa organizaciebi: `TeTri giorgi~ (1941), romelsac mesveurobda iuridiuli fakultetis studenti levan (mustafa) Selia; `samanelebi~, romelic 1942 wels Seiqmna da roelsac universitetis studenti, gamoCenili qarTveli pedagogis, prof. mixeil zandukelis aspiranti giorgi qadagiZe xelmZRvanelobda. mogvianebiT, 1978 wels maSindeli sabWoTa kavSiri Seazanzara qarTveli axalgazrdebisa da profesor-maswavleblebis demonstraciam, romelic qarTulis, rogorc saxelmwifo enis dasacavad gaimarTa Tbilisis saxelmwifo universitetis iniciativiTa da organizebiT. meoce saukunis 90-iani wlebis studenturma moZraobam, Tbilisis saxelmwifo universitetis studentebis meTaurobiT, udidesi roli Seasrula saqarTvelos sabWoTa reJimisgan gaTavisuflebis saqmeSi.

Tbilisis universiteti daarsebidanve qarTuli mecnierebis ganviTarebis umTavres centrad iqca. aq gadmoinacvles peterburgis cnobilma qarTvelologiisa da kavkasiologiis skolebma da ganviTarebis arnaxul simaRles miaRwies. wlebis ganmavlobaSi Tbilisis saxelmwifo universitetSi Seiqmna da ganviTarda saqveynod aRiarebuli fsiqologiis, fiziologiis, maTematikis, qarTuli istoriografiis, literaturaTmcodneobis, filosofiis, xelovnebaTmcodneobis, qarTuli da kavkasiuri enaTmecnierebis, aRmosavluri da klasikuri filologiis samecniero skolebi.

logikuri iyo is faqtic, rom      1941 wels saqarTvelos mecnierebaTa akademiis damfuZnebelTa absoluturi umravlesoba Tbilisis saxelmwifo universitetis profesorebi iyvnen.

samecniero kvleva kvlavac prioritetulia universitetisTvis. sauniversiteto kompiuteruli qselidan xelmisawvdomia yvela avtoritetuli saerTaSoriso samecniero eleqtronuli baza.

Tsu-Si integrirebulia 16 samecniero-kvleviTi instituti da 85-mde saswavlo laboratoria, maT Soris, fablabi, SMART|Lab, SMART|AtmoSim-Lab, Bloomberg laboratoria, san-diegos universitetis mier modernizebuli fizikisa da qimiis laboratoriebi, paTanatomiis centri, multimedia centri, arqeologiuri savele baza graklian goraze, saxviTi xelovnebis studia da sxva, rac kidev ufro zrdis universitetis kvleviT potencialsa da produqtiulobas.

universitetSi samecniero muSaobas yovelTvis eniWeboda ganmsazRvreli funqcia da mniSvneloba. dRes mecnierebisa da ganaTlebis roli mTels msoflioSi ise maRalia, rogorc arasdros, axali saukune xom mecnierebisa da ganaTlebis prioritetis niSniT xasiaTdeba. Tbilisis universiteti cdilobs, mxari aubas globalizaciis saerTo process.

Cveni mecnierebis sasaxelod unda iTqvas, rom isini samecniero muSaobis paralelurad udidesi ZalisxmeviT monawileoben saswavlo procesSi, rac praqtikulad gansazRvravs sauniversiteto ganaTlebis maRali donis SenarCunebas. esaa erT-erTi parametri, romliTac Cveni universiteti mowinaveTa rigebSia. dRes universitetis upirvelesi amocana – ara mxolod SevinarCunoT, aramed avamaRloT sauniversiteto ganaTlebis done – gulisxmobs saswavlo programebisa da gegmebis gamdidrebas mecnierebis Tanamedrove miRwevebiT.

amJamad Tbilisis saxelmwifo universitetSi 22 000-mde studenti swavlobs, maTgan 61 % gogonaa, 39 % - vaJi.

universitetSi Svidi ZiriTadi saganmanaTleblo erTeulia: ekonomikisa da biznesis fakulteti, zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti, iuridiuli fakulteti, medicinis fakulteti, socialur da politikur mecnierebaTa fakulteti, fsiqologiisa da ganaTlebis mecnierebaTa fakulteti, humanitarul mecnierebaTa fakulteti.

universitetis wignsacavebis fondebi 8 milionamde sabiblioTeko erTeuls iTvlis.

`yoveli eris mecnierebas msoflio gonebriv moqmedebisaTvis imdenad aqvs mniSvneloba, ramdenadac igi saerTo kacobriobis salaroSi sakuTar wvlils Seitans da Taviseburobas gamoiCens~... - werda ivane javaxiSvili, romelic gansakuTrebiT did mniSvnelobas aniWebda universitetis saerTaSoriso integracias.

jer kidev 1920 wels universitetis gamgeobam Seadgina notifikaciis teqsti TbilisSi universitetis dafuZnebis Sesaxeb da gaugzavna evropisa da amerikis cnobil universitetebs. arsebobis pirvelive wlebSi araerTi cnobili ucxoeli mecnieri Camovida TbilisSi leqciebis wasakiTxad.

sabWoTa reJimis periodSi Tbilisis universitetis saerTaSoriso urTierTobebi ZiriTadad socialistur qveynebTan urTierTobiT Semoifargleboda.

2005 wlidan, saqarTvelos boloniis procesTan SeerTebis Semdeg, Tbilisis saxelmwifo universiteti aqtiurad CaerTo evrokavSiris mier dafinansebul iseT programebSi, rogorebicaa: erazmus mundusi, erazmus+, tempusi, mari kiuris me-7 CarCo programa, Horizon 2020, ERC, instituciuri ganviTarebis programebi da sxv.

amJamad, Tsu-s gaformebuli aqvs urTierTTanamSromlobis memorandumi 200-mde ucxour universitetTan msoflios 50-mde qveynidan da aseve gacvliTi programebis farglebSi TanamSromlobs 100-mde evropul universitetTan erazmus plusisa da ormxrivi TanamSromlobis farglebSi moqmedi gacvliTi programebis kuTxiT. gaaqtiurda TanamSromloba mezobel saxelmwifoebTan da Sesabamisad, gaformda araerTi xelSekruleba partnior universitetebTan.

bolo 3 wlis ganmavlobaSi Tbilisis saxelmwifo universitetis ramdenime aseulma studentma (bakalavriati, magistratura, doqtorantura) miiRo monawileoba gacvliT progrmebSi. amave periodSi Tsu-ma umaspinZla 500-ze met ucxoel students partniori universitetebidan. aRniSnuli programebis farglebSi, xorcieldeba aseve akademiuri da administraciuli mobiloba. partnior universitetebTan TanamSromlobiT, Tsu-Si moqmedebs araerTi erToblivi saganmanaTleblo programac - romelTagan ucxoenovani programebis ricxvi 22-s Seadgens.

saamayoa universitetis ukanaskneli miRwevebi. aq igulisxmeba pozicia msoflios saukeTeso universitetebis 2%-Si, rac rigiT 359 adgils niSnavs - The U.S. News&World Report – Best Global Universities Ranking 2017; `Taimsis~ (Times Higher Education World University Rankings) mixedviT (2016), rigiTi pozicia iyo 801+; Sanxais dargobriv ranJirebaSi (2017) Tsu fizikis mimarTulebas 151-200 adgili ukavia. `Thomson Reuters~-is saerTaSoriso ranJirebis sistemaSi fizikuri mecnierebebis mixedviT msoflios 248 universitets Soris Tsu 184-e adgils ikavebs;

niSandoblivia, rom 2017-2018 saswavlo wlisaTvis yvelaze meti saxelmwifo saswavlo samagistro granti Tsu–is studentebma moipoves – 895 magistrantidan, romelTac saxelmwifo dafinanseba moipoves, 328 Tsu–is studentia.

Cveni saerTo Zalisxmeva mimarTulia momavlisken. 2016 wels momzadda universitetis strategiuli ganviTarebis gegma, romelic moicavs sakmaod grZelvadian periods – 2017-2021 wlebs. gegmaSi gawerilia is strategiuli mimarTulebebi, romlebic unda universitetis ganviTarebis qvakuTxedad unda iqces. dokumentze specialurma jgufma imuSava, romelic Tsu reqtoris iniciativiT Seiqmna. samuSao jgufi sami Tvis ganmavlobaSi muSaobda iseT sakiTxebze, rogorebicaa: universitetis marTva, infrastruqturis ganviTareba, studenturi cxovreba da studentTa momsaxureba, samecniero-kvleviTi da saganmanaTleblo saqmianoba, muSaobis xarisxis Sefaseba, sazogadoebasTan urTierToba.

infrastruqturis gaumjobesebis mizniT ukve gadaidga mniSvnelovani nabijebi: 2017 wels oficialurad gaixsna Tbilisis saxelmwifo universitetis axali studenturi sacxovrebeli. kompleqsi sami oTxsarTuliani korpusisgan Sedgeba da iTvaliswinebs sazogadoebriv-administraciuli daniSnulebis Senobasa da sportul moedans.

gansakuTrebulad xazgasasmelia is raodenobrivi maCvenebeli, rom universitets hyavs 300 000-ze meti kursdamTavrebuli. 2017 wlis 15 dekembers Tbilisis saxelmwifo universitetSi `qarTuli universitetis sazogadoebis~ aRdgenis RonisZieba gaimarTa. sazogadoeba universitetis kursdamTavrebulebsa da mis mxardamWerebs aerTianebs. maT ukve daisaxes konkretuli mizani - universitetSi kvlevisa da mecnierebis ganviTareba da studentebisaTvis xelsayreli saswavlo garemos Seqmna. am RonisZiebiT daiwyo universitetis 100 wlis iubilis aRniSvna, romelic 2018 wels iuneskos egidiT imarTeba. iubiles dagegmvisa da organizebisTvis specialuri samTavrobo komisia Seiqmna, romlis Tavmjdomare saqarTvelos premier–ministri giorgi kvirikaSvilia. komisiis SemadgenlobaSi Sedian ministrTa kabinetis, parlamentis, saqarTvelos samociqulo avtokefaluri marTlmadidebeli eklesiisa da mecnierebaTa erovnuli akademiis wevrebi.

saxelovani tradiciebis gagrZeleba da miRweulis kidev ufro ganviTareba aris dRes Tbilisis saxelmwifo universitetis sazrunavi. universitetSi prioritetulia saswavlo procesisa da samecniero-kvleviTi saqmianobis integracia, studentebis kvleviT saqmianobaSi CarTva da samecniero sferoSi maTi kidev ufro gaaqtiureba, rac momavali Taobis daostatebisa da axali ideebis generirebis garantia.

qarTvelma simbolistma poetma, gamorCeulma `cisferyanwelma~ tician tabiZem universitetis daarsebis mexuTe wels dado saqveyno anderZi, rom `26 ianvari (ax. st. 8 Tebervali) yoveli qarTvelisaTvis unda Seiqnas meore Sobad~...[2]

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetma Rirseulad atara qveynis umaRlesi saganmanaTleblo sistemis flagmanis saxeli erTi saukunis ganmavlobaSi. mis wiaRSive Seqmnil sxva saxelmwifo umaRles saswvleblebTan Tu samecniero centrebTan erTad Seqmna meoce saukunis saxelovani qarTuli mecniereba, ganaTleba da Tavisi saamayo istoriis meore aswleulSi Seabija axali miznebiTa da imediT!

vulocav Cvens dedauniversitets, mis studentobasa da profesuras, vulocav saqarTvelos, Tanamedrove msoflio sauniversiteto Tanamegobrobas am saiubileo TariRs!

 

giorgi SarvaSiZe

ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtori

 

 

[1] robaqiZe g., nawerebi, wigni IV, publicistika, epistolaruli memkvidreoba, 2012, 112.

[2] tabiZe t., Txzulebani sam tomad, t. 2, werilebi literaturasa da xelovnebaze, 1966, 271.

 

8 Tebervali, 2018 w., Tbilisi


 

En Français

Introduction du recteur

Prix ​​du doctorat honorifique du TSU

 

Excellences,

Médecins honoraires,

Professeurs et étudiants,

Mesdames et Messieurs!

 

Je suis très heureux de vous accueillir tous à cette cérémonie à l'Université d'Etat Ivane Javakhishvili de Tbilissi.

Scientia ipsa potentia est - la connaissance elle-même est le pouvoir ! Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter - Ton savoir n'est rien quand personne ne sait que tu le sais ! Ces expressions latines parlent dans le but de cet événement. Nous nous sommes réunis ici pour témoigner de l'estime envers nos partenaires et sympathisants pour les connaissances qu'ils nous ont transmises ; nous nous sommes réunis pour reconnaître nos valeurs les plus chères. La recherche, l'éducation et l'innovation sont essentielles au développement d'une société durable. Les sciences et les scientifiques fournissent les faits et les connaissances qui façonnent les sociétés et le monde dans lequel nous vivons !

Le doctorat honorifique est le prix le plus élevé que l'Université peut décerner, c'est un privilège ! Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la célébration de nos valeurs, mais la célébration de nos traditions. Notre université confère des diplômes honorifiques depuis 100 ans. Cela représente plus de 140 médecins honoraires. Le critère le plus important pour l'obtention du diplôme a été avant tout l'excellence académique. Bien que, nous avons accordé des degrés aux avocats pratiquants, aux représentants de l'industrie et même aux politiciens internationaux éminents pour leur rôle remarquable dans l'avancement de leurs domaines et leur engagement avec TSU.

Aujourd'hui,  jour de notre 100e anniversaire, nous rendons hommage à d'éminents professeurs et recteurs des universités du monde entier des États-Unis à l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Lituanie et la Russie pour leur rôle inestimable dans l'avancement de notre université. Permettez-moi de vous donner un bref aperçu de leurs réalisations académiques :

- Le doctorat honorifique à titre posthume sera décerné à l'ancien professeur Dr. Voli Kalm et le prix sera accepté par son successeur, le professeur Dr. Tõnu Lehtsaar. M. Kalm a été un éminent scientifique, notre collègue et ami, qui a joué un rôle considérable dans le développement de l'internationalisation de TSU.

 M. Kalm a été recteur de l'Université de Tartu au cours des cinq dernières années. Il a commencé sa carrière en tant que professeur à l'Institut de géologie de l'Université de biologie et de géographie en 1981. Le Dr Kalm a reçu l'Ordre de classe IV White Star en 2005.

C’est pourquoi je vous demande, participants de cet événement remarquable, de vous joindre à moi dans un moment de silence en csouvenir de notre collègue et ami.

- Recteur de l'Université de Cologne Le Professeur Freimuth est bien connu de la communauté TSU pour sa contribution à l'internationalisation de l'Université d'Etat de Tbilissi ; Dr. Freimuth occupe le poste de recteur de l'Université de Cologne depuis 2005. Depuis 2007, le professeur Freimuth est président du conseil d'administration de l'Institut Max Planck pour la recherche sur l'amélioration des plantes (Cologne) et membre du conseil d'administration de l'Institut Max Planck pour l'étude des sociétés (de Cologne) et de l'Institut Max Planck de radioastronomie (de Bonn) depuis 2005. Il est actuellement président du conseil de surveillance du CHU de Cologne. M. Freimuth a étudié la physique à l'Université de Cologne et, après avoir obtenu sa qualification doctorale et postdoctorale (Habilitation), il est devenu professeur à l'Université de Karlsruhe en 1996 et en 1998 à l'Université de Cologne.

- C'est un honneur spécial pour nous d'avoir le président de l'Université Friedrich Schiller d'Iéna, le Prof. Dr. Walter Rosenthal contribuant au programme d'internationalisation de TSU. Le professeur Walter Rosenthal est président de l'Université Friedrich Schiller d'Iéna depuis 2014. Diplômé en sciences médicales, le professeur Rosenthal a été professeur de pharmacologie et de toxicologie et directeur général de l'Université Justus Liebig à différentes périodes. 1993-1996. De 1996 à 2008, il a été directeur de l'Institut Leibniz de pharmacologie moléculaire ; De 2009 à 2014, il a été président du conseil d'administration et directeur scientifique du Centre Max Delbrück de médecine moléculaire de Berlin-Buch. En 2011-2013, il a été membre du conseil d'administration du Centre allemand de cardiologie et membre du conseil d'administration de l'Institut de santé de Berlin.

- Recteur de l'Université de Porto, M. Sebastião Feyo de Azevedo est professeur au Département de génie chimique de la Faculté de génie de l'Université de Porto. Le professeur Feyo de Azevedo est le représentant du Conseil des recteurs des universités portugaises et membre du groupe de suivi de Bologne. Il est également président, en représentation d'UPorto, du Conseil général de l'Institut d'interface en génie électrique (INESC

TEC), de l'Assemblée générale de l'Institut d'interface en génie mécanique et gestion (INEGI) et membre de l'Assemblée générale de l'école de commerce de Porto.

. En 2013, il a reçu le prix Dieter Behrens, la plus haute distinction de la Fédération Européenne de Génie Chimique.

- Aujourd'hui, nous décernons également ce titre remarquable au Professeur Recteur de l'Université de la Corogne, le Dr. Julio Alonso Abalde, pour son rôle spécial dans la promotion du programme d'internationalisation de TSU. Après avoir obtenu son doctorat en microbiologie en 1986 à l'Université de Santiago de Compostela, il a continué à enseigner au Collège universitaire. En 1991, il est devenu professeur de microbiologie à la Faculté des sciences de l'Université de la Corogne. Il est l'auteur de plus de 75 articles et de 15 livres et chapitres de livres. Entre 2012 et 2016, il a été vice-chancelier des titres, qualité et nouvelles technologies de l'Université de Coruna. En 2005-2009, il a été directeur de l'Agence pour la qualité du système universitaire de Galice. A différentes reprises il a été président de la Commission d'Evaluation et de Certification du Programme Docentia de l'Agence Nationale pour l'Evaluation de la Qualité et l'Accréditation de l'Espagne, Président de la Commission des Diplômes et Président de la Commission des Diplômes des Sciences de l'UNIBASQ Pays et autres.

- Nous apprécions le Prof. Dr. Artūras Žukauskas pour  sa contribution à l'internationalisation de notre université. M. Zukauskas est physicien et a été pendant de nombreuses années chercheur au département de physique des semi-conducteurs de l'université de Vilnius et chef du département de l'optoélectronique des semi-conducteurs. M. Žukauskas est membre du conseil d'administration de la Société de physique lituanienne, membre de la Lithuanian Materials Research Society, membre du conseil d'administration de l'Association lituanienne des technologies photovoltaïques et des affaires et président du conseil d'administration de Advanced Lighting Technology Developers. Il est le lauréat du Prix national lituanien d'avancement des sciences en 2008, récipiendaire du prix Donald G. Fink.

- Aujourd'hui, nous décernons également le doctorat honorifique au professeur de droit de l'Université de Cologne, le Dr Claus Kress, en reconnaissance de son activité académique professionnelle et pour sa contribution exceptionnelle au développement des relations juridiques entre la Géorgie et l’Allemagne.

Le  Dr. Kress est  expert en droit pénal international, droit international humanitaire et droits de l'homme. Il est directeur de l'Institut pour le droit international de la paix et de la sécurité à l'université de Cologne et a représenté l'Allemagne dans les négociations d'Etat. En 1995, il a été affecté à la représentation permanente de l'Allemagne auprès des Nations Unies à New York en tant que juriste auprès du chef adjoint du département politique. De 1996 à 2000, il a été fonctionnaire du ministère fédéral allemand de la Justice.

- Le professeur William G. Tong est le président du Département de chimie et de biochimie de l'Université d'État de San Diego et un éminent professeur de chimie et de biochimie. Ses recherches ont été financées par divers organismes, dont la US National Science Foundation, les National Institutes of Health des États-Unis, l'Institut national des sciences médicales générales, le département de la Défense des États-Unis et diverses sources de financement des entreprises. Pour des études en chimie analytique, chimie bioanalytique, chimie de l'environnement, chimie physique et biophysique. Nous apprécions votre travail ardu et votre dévouement à l'internationalisation de notre université. Aujourd'hui, nous fondons également l'American Chemistry Society Committee à TSU. Il sera co-présidé par le Dr William Tong. American Chemistry Society a été fondée en 1876 et approuvée par le Congrès américain. C'est la plus grande société scientifique du monde avec

150. 000 membres dans plus de 140 pays. Le programme de formation en chimie SDSU-Georgia initiera le processus de certification ACS indépendamment pour TSU pour la première fois en dehors des États-Unis.

- Le Professeur Vladimer Kekelidze est Directeur du Laboratoire Veksler et Baldin de physique des hautes énergies de l'Institut conjoint de recherche nucléaire de Dubna. Après avoir été diplômé de la Faculté de physique de l'Université d'Etat de Tbilissi et y avoir été chercheur, le Dr Kekelidze a rejoint l'Institut commun de recherche nucléaire. Il est l'auteur de plus de 240 articles scientifiques et est récipiendaire de prestigieux prix nationaux et internationaux, y compris la médaille d'ancien combattant de l'ingénierie atomique et de l'industrie, docteur honoris causa de l'Université de Plovdiv et bien d'autres.

- Aujourd'hui, nous rendons hommage au professeur Dr. Günter Faltin pour sa contribution à la vie scientifique et éducative de TSU. Le Dr. Faltin, un professeur de l'Université libre de Berlin est l'un des précurseurs du domaine de l'université et de l'entrepreneuriat. Un chercheur et un praticien ont mis en œuvre un certain nombre de projets innovants en Allemagne et au-delà. Il est co-fondateur de l'International Academy de Berlin, fondateur de la société d'affaires Projektwerkstatt LTD et créateur du « Laboratoire d'innovation entrepreneuriale». En tant que chercheur, il a été professeur invité et consultant à l'Université Thammasat de Bangkok en 1986. Il a été vice-président de la Société allemande pour l'éducation, l'invention et l'innovation de 1984 à 1988 et invité au Brésil pour prononcer des discours et conduire des travaux dirigés dans  plusieurs universités et l'Association brésilienne de formation professionnelle. M. Faltin est l'auteur de nombreuses publications sur l'entrepreneuriat et l'innovation.

- La cérémonie d'aujourd'hui se terminera par la remise de la Médaille de l'Université à TSU Docteur Honoraire, un philanthrope et entrepreneur allemand, Professeur Dr. Claus Hipp pour sa contribution spéciale à TSU. Pendant près d'une décennie, le professeur Hipp a accordé des bourses à des étudiants de la Faculté des sciences économiques et des affaires de l'UST pour effectuer des stages dans son entreprise en Allemagne. Le Prof. Dr. Hipp a fourni un financement généreux pour transférer la bibliothèque unique du professeur allemand de l'Université de Tubingen, Klaus Schwager à TSU.

- Chers Docteurs honoraires,

Nous vous félicitons d'avoir reçu ce prestigieux diplôme de l'Université d'État de Tbilissi.

De cette façon, nous honorons votre travail et vos réalisations, votre dévouement envers notre université et la société géorgienne dans son ensemble. Chacun d'entre vous a été choisi parce que nous croyons que vous partagez nos ambitions et nos valeurs et que vous continuerez à soutenir l'Université d'État de Tbilissi et à la promouvoir avec notre culture et notre pays.

L'obtention d'un diplôme honorifique est une partie importante de notre effort continu pour nous définir et prouve notre désir de devenir une université européenne moderne,  grâce à votre travail consciencieux pour faire progresser les sciences, moderniser les pratiques éducatives et à votre engagement avec notre institution et notre pays, vous nous aidez à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.


 

En Anglais Drapeau du Royaume-Uni

Rector’s Introduction

Award of the TSU Honorary Doctorate

 

Your Excellencies,

Honorary doctors,

Professors and students,

Ladies and gentlemen!

 

It gives me a great pleasure to welcome you all to this ceremony at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.  

Scientia ipsa potentia est - knowledge itself is the power! Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter - Your knowledge is nothing when no one knows that you know it! These Latin expressions speak for the purpose of this event. We have gathered here to show esteem towards our partners and supporters for the knowledge they have imparted to us; we gathered to acknowledge our most cherished values. Research, education and innovation are vital to developing a sustainable society. Sciences and scientists provide the facts and knowledge, which shape the societies and the world we live in!

The Honorary Doctorate is the highest award that the University can bestow, it is a privilege! Today it is not only the celebration of our values but celebration of our traditions. Our university has been conferring Honorary Degrees for 100 years now. This means more than 140 honorary doctors. The most important criterion for awarding the degree has been academic excellence, above all. Although, we have granted degrees to practicing lawyers, to industry representatives and even to prominent international politicians for their outstanding role in advancing their fields and their involvement with TSU.

Today, on the day of our 100th birthday we are honoring distinguished professors and Rectors of the universities from across the world from the United States to Germany, Spain, Portugal, Lithuania and Russia for their invaluable role in advancing our university. Let me hereby give you a brief overview of their academic achievements:

-          The posthumous honorary doctorate will be conferred upon late professor Dr. Voli Kalm and the award will be accepted by his successor Prof. Dr. Tõnu Lehtsaar. Dr. Kalm has been a distinguished scientist, our colleague and friend, who has had a tremendous role in the development of internationalization of TSU.  Dr. Kalm has served as the Rector of Tartu University for the past five years. He started his career as a professor at the Institute of Geology of the University of Biology and Geography in 1981. Dr. Kalm has been awarded the Order of the White Star IV Class in 2005.

With this I ask you, attendees of this remarkable event, to join me in the moment of silence in commemoration of our colleague and friend.

-          Rector of the University of Cologne Professor Dr. Freimuth is well-known to the TSU community for contribution to internationalization of Tbilisi State University; Dr. Freimuth has occupied the position of the Rector of the University of Cologne since 2005. Since 2007, Professor Freimuth has served as chairman of the board of trustees of the Max Planck Institute for Plant Breeding Research (Cologne) and been a member of the board of trustees of the Max Planck Institute for the Study of Societies (Cologne) and the Max Planck Institute for Radio Astronomy (Bonn) since 2005. He is currently the chairman of the supervisory board of Cologne University Hospital. Dr. Freimuth studied physics at the University of Cologne and after receiving his doctoral and postdoctoral qualification (Habilitation) he became professor at the University of Karlsruhe in 1996 and in 1998 at the University of Cologne.

-          It is a special honor for us to have the President of the Friedrich Schiller University Jena, Prof. Dr. Walter Rosenthal contributing to TSU internationalization agenda. Prof. Dr. Walter Rosenthal has served as the President of Friedrich Schiller University Jena since 2014. Having a degree in Medical Sciences, at different times Prof. Dr. Rosenthal has served as Professor of Pharmacology and Toxicology and Managing Director of Justus Liebig University in 1993-1996. Between 1996 and 2008 he was the Director of Leibniz Institute for Molecular Pharmacology; between 2009 and 2014 he served as the Chairman of the Board and Scientific Director at the Max Delbrück Center for Molecular Medicine in Berlin-Buch. In 2011-2013 he had been a Member of the Board of Directors of the German Center for Cardiovascular and a Member of the Board of Directors of the Berlin Institute of Health.

-          Rector of the University of Porto, Dr. Sebastião Feyo de Azevedo is a Professor at the Department of Chemical Engineering at the Faculty of Engineering, University of Porto. Professor Feyo de Azevedo is the representative of the Council of Rectors of Portuguese Universities and a member of Bologna Follow-up Group. He is also the president, in representation of UPorto, of the General Council of the Interface Institute in Electrical Engineering (INESC TEC), of the General Assembly of the Interface Institute in Mechanical Engineering and Management (INEGI) and a member of the General Assembly of the Porto Business School. In 2013, he received Dieter Behrens Award, the highest distinction of the European Federation of Chemical Engineering.

-         Today, we are also awarding this remarkable title to the Rector of the University of Coruña Professor, Dr. Julio Alonso Abalde for his special role in promoting TSU internationalization agenda. After obtaining his doctorate in Microbiology in 1986 from the University of Santiago de Compostela he continued teaching at the University College. In 1991 he became the Professor of Microbiology at the Faculty of Sciences of the University of Coruña.  He is the author of more than 75 articles and 15 books and book chapters. Between 2012 and 2016 he was the Vice‐chancellor of Titles, Quality and New Technologies of the University of Coruna. In 2005-2009 he was a Director of the Agency for the Quality of the University System of Galicia. At different times he served as the President of the Commission of Assessment and Certification of the Program Docentia of National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain, President of the Commission of Degrees and President of the Commission of Degrees of Sciences in UNIBASQ of the Basque Country and others.

-          We appreciate Prof. Dr. Artūras Žukauskas and his contribution to our university’s internationalization. Dr. Zukauskas is a physicist and for many years has been a researcher at the department of Semiconduct Physics of Vilnius University and the Head of the Department of Semiconductor Optoelectronics. Dr. Žukauskas is the Member of the Board of the Lithuanian Physical Society, Member of the Lithuanian Materials Research Society, Member of the Board of the Lithuanian Photovoltaic Technologies and Business Association and the President of the Board of the Association of Advanced Lighting Technology Developers. He is the recipient of the Lithuanian National Award of Advancement in Science in 2008, the recipient of Donald G. Fink Prize Paper Award.

-          Today we are also conferring the Honorary Doctorate upon Professor of Law of the University of Cologne, Dr. Claus Kress in recognition of his professional academic activity and for his outstanding contribution in the development of Georgian-German legal relations. Dr. Kress is an expert in international criminal law, international humanitarian law, and human rights. He is the Director of the Institute for International Peace and Security Law at the University of Cologne and has represented Germany in state negotiations. In 1995 he was assigned to Germany’s Permanent Representation to the United Nations, New York as a Legal Clerk to the Deputy Head of the Political Department, between 1996 and 2000 he was a government Official in Germany’s Federal Ministry of Justice.

-          Professor William G. Tong is the chair of the Department of Chemistry and Biochemistry at San Diego State University and a distinguished professor of Chemistry and Biochemistry. His research has been funded by various funding agencies including the U.S. National Science Foundation, U.S. National Institutes of Health (R01), National Institute of General Medical Sciences, U.S. Department of Defense (CCAT), U.S. Department of Homeland Security and various corporate funding sources for studies in analytical chemistry, bioanalytical chemistry, environmental chemistry, physical chemistry and biophysics. We value your arduous work and dedication to our university’s internationalization. Today we are also founding the American Chemistry Society Committee at TSU. It will be co-chaired by Dr. William Tong. American Chemistry Society was founded in 1876 and chartered by the U.S. Congress. It is the world’s largest scientific society with 150,000 members in more than 140 countries. SDSU-Georgia Chemistry Degree Program will initiate the ACS certification process independently for TSU for the first time outside the United States.

-          Professor Vladimer Kekelidze is the Director of the Veksler and Baldin Laboratory of High Energy Physics of the Joint Institute of Nuclear Research in Dubna. After graduating from Tbilisi State University Faculty of Physics and serving as the researcher here, Dr. Kekelidze joined the Joint Institute of Nuclear Research.  He is the author of more than 240 scientific articles and is the recipient of prestigious state and international awards including the Medal to the Veteran of Atomic Power Engineering and Industry, Honorary Doctor of Plovdiv University and many others.

-          Today we honor Professor Dr. Günter Faltin for his contribution to scientific and educational life of TSU.  Dr. Faltin, a professor of Free University Berlin is one of the forerunner of the field of university and entrepreneurship. A scholar and a practitioner has implemented a number of innovative projects in Germany and beyond. He is a co-founder of the International Academy Berlin, a founder of the business company Projektwerkstatt LTD and creator of the "Laboratory for Innovative Entrepreneurship". As a scholar, he was a visiting professor and research consultant at Thammasat University, Bangkok in 1986, served as a Deputy president of the German Society for Education, Invention and Innovation in 1984 – 1988 and was invited to Brazil to deliver speeches and workshops in several universities and the Brazilian Association for Business Training. Dr. Faltin is the author of numerous publications on entrepreneurship and innovation.  

-          Todays ceremony will be concluded by the award of the University Medal to TSU Honorary Doctor, a German philanthropist and entrepreneur, Professor Dr. Claus Hipp for his special contribution to TSU. For almost a decade Prof. Dr. Hipp has been granting stipends to TSU students of the Faculty of Economics and Business to carry out traineeships at his company in Germany. Prof. Dr. Hipp provide generous funding to transfer unique library of German Professor of Tubingen University, Klaus Schwager to TSU.

-          Dear honorary doctors,

We congratulate you on being awarded this prestigious degree of Tbilisi State University. This way we honor your work and accomplishments, your dedication to our University and the Georgian society at large. Each of you was chosen because we believe that you share our ambitions and values and that you will continue to support Tbilisi State University and promote it together with our culture and country.

The conferral of honorary degree is an important part of our continual endeavor to define ourselves and our desire to become a modern European university. And through your conscientious work to advance sciences, modernize educational practices and your engagement with our institution and our country you help us reach the goals that we have set for ourselves.

 

 

 

 

 

 ASSOCIATION GEORGIENNE EN FRANCE

                  (Fondée en 1921)

                       

საფრანგეთში მყოფ ქართველ

ლტოლვილთა სათვისტომო

                                              

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს
ბატონ გიორგი შარვაშიძეს 

თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანს
პროფესორ ნანა გაფრინდაშვილს

თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 

პარიზი, 28 იანვარი 2018

 

პატივცემულო დეკანო,  პატივცემულო საბჭოს წევრებო,  ამ რამდენიმე ხნის  წინ, ფრანგული ფილოლოგიის კათედრამ მოგმართათ თხოვნით, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული 400 ადგილიდან 10 ადგილი გამოგეყოთ ფრანგული ფილოლოგიისათვის. როგორც ჩემთვის გახდა  ცნობილი  2018 წლის 30 იანვარს მოწვეული გაქვთ ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. ამიტომ გადავწყვიტე მომემართა თქვენთვის განცხადებით, გთხოვთ ეს განცხადება წაიკითხოთ  ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე.

 

               ქალბატონო ნანა, ქალბატონებო და ბატონებო,  12 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩემი (საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა სათვისტომოს პრეზიდენტის) და  პროფ. ნანა გუნცაძის ძალისხმევით, საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა სათვისტომოსა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის დამყარდა მჭიდრო, მეგობრული ურთიერთობა და თანამშრომლობა, რაც 2007 წელს მემორანდუმის სახით გაფორმდა. ამ წლების განმავლობაში, მემორანდუმის ფარგლებში, არაერთი საინტერესო პროექტი განხორციელდა. წლების განმავლობაში, დარგის დახმარების მიზნით, სათვისტომო აფინანსებდა ფრანგული ფილოლოგიის მაგისტრატურის სტუდენტებს, რამაც საქართველოსთვის რთულ პერიოდში ფრანგული ფილოლოგიის კათედრას ამ დარგში მაგისტრატურის შენარჩუნების საშუალება მისცა. 2011 წელს სათვისტომომ დააარსა საფრანგეთში მცხვრები ემიგრანტის, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებლის, ექვთიმე თაყაიშვილის სტიპენდია, რაც უნივერსიტეტის ფრანგული ფილოლოგიის სტუდენტებისთვის იყო არა მარტო დიდი პატივი, არამედ უზარმაზარი პასუხისმგებლობაც.

 

               თაყაიშვილის არაერთი სტიპენდიანტი დღეს საფრანგეთის უნივერსიტეტებში წარმატებით აგრძელებს სწავლას და  პროფესიულ სრულყოფას.

 

               დღეს, როდესაც ქართველების მრავალსაუკუნოვანი ლტოლვა ევროპისკენ და სურვილი, გამხდარიყვნენ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი, რეალური ხდება, ვფიქრობთ, საქართველოს პირველ უნივერსიტეტში ფრანგული ფილოლოგიას, როგორც ევროპული ენებისა და ლიტერატურის შემსწავლელ ერთ-ერთ წამყვან დარგს, განსაკუთრებული მხარდაჭერა სჭირდება.

 

               ამასთან ერთად, გთხოვთ გაიხსენოთ ისიც, რომ  საფრანგეთი არის ის ქვეყანა, სადაც 1921 წ-ს, საქართველოდან დევნილმა ქართველმა პოლიტიკურმა ემიგრანტებმა თავშესაფარი ჰპოვეს. ჩვენთვის ხომ ეს ქვეყანა მეორე სამშობლოდ იქცა. ამიტომ ბუნებრივია, ჩვენ, ქართველებს განსაკუთრებული მადლიერება გვმართებს ამ ქვეყნის მიმართ, მით უფრო, რომ ფრანგული ენა მთელ მსოფლიოში ძალზე გავრცელებული ენაა; მოგეხსენებათ, ეს ენა დიპლომატების, მეცნიერთა, საერთაშორისო ინსტიტუციების ენადაა აღიარებული, ხოლო საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი კი, ევროპის კულტურულ ცენტრად.

 

               პატივცემულო დეკანო, პატივცემულო საბჭოს წევრებო, იმედი მაქვს თქვენი მხარდაჭერის. ბუნებრივია, დარწმუნებული ვარ,  რომ  ჩვენი მემორანდუმის ფარგლებში, ჩვენი ურთიერთობა და  თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდება.

 

               უნივერსიტეტის ამ საიუბილეო დღეებში, იმედი მაქვს მექნება თქვენთან შეხვედრის და  მადლობის გადახდის საშუალება.

  

პატივისცემით,

                                    

                                   ოთარ ზურაბიშვილი

                                                    თავმჯდომარე

 

სათვისტომოს საკონტაკტო მისამართი :

o.zourabichvili@georgie-agf.eu

+33 6 85 42 21 11

 

 

Retour début